DASK-Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası, meydana gelebilecek bir deprem sonucu bina maliklerinin veya intifa hakkı sahiplerinin binalarının hasarlanması nedeniyle uğrayacakları maddi zararların karşılanması için tesis edilmiştir.

 • Teminatlar

  • Yangın, yıldırım, infilak
  • Fırtına
  • Kar ağırlığı
  • Sel ve su baskını
  • Dahili su hasarları
  • Yer kayması
  • Kara taşıtları çarpması
  • Hava taşıtları çarpması
  • Duman
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör
  • Yakıt sızması
  • Televizyon, radyo antenlerinin devrilmesi

  Daha Fazla Bilgi İçin


  Teminat Dışında Kalan Haller

  • Enkaz Kaldırma Masrafları
  • Kar Kaybı
  • İş durması
  • Kira mahrumiyeti
  • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
  • Mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar
  • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
  • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar
  • Manevi tazminat talepleri
  • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak ve yer kayması dışında kalan hasarlar

   
 • Avantajlar

  Size Özel Avantajlar

  Zorunlu Deprem Sigortası ile;

  • Depremin
  • Deprem sonucu yangının
  • Deprem sonucu infilakın
  • Deprem sonucu yer kaymasının

  sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

  Kapsam

  Kapsamdaki Binalar

  Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.

  6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nun ilgili hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

  Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

  Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

  Kapsam Dışında Kalan Binalar

  Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır:

  • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
  • Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
  • Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
  • İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
  • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,
  • Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar.

  Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluğu bu yerler için öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiği takdirde ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkündür.

  Benzer şekilde, ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar da zorunluluk kapsamı dışında bulunmakla birlikte bunlar için ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkündür.

   

   
 • Sıkça Sorulan Sorular


  Zorunlu Deprem Sigortası nedir, hangi binaları kapsar?

  587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan, ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler, 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren Zorunlu Deprem Sigortası'na tabi tutulmuştur.

  Sigorta kapsamı dışında kalan binalar hangileri?

  Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, (fabrika ve işhanları gibi) 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar kapsam dışındadır.

  Sigorta teminatının kapsamı nedir?

  Bu sigorta ile depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

  Binanın sigorta bedeli nasıl tespit edilecek?

  Hazine Müsteşarlığınca meskenlerin yapı tarzlarına göre belirlenen metrekare bedeli ile sigortalanacak meskenlerin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunacak bedel esas alınacaktır.

  Yapı tarzı Metrekare bedeli
  Çelik, betonarme, karkas yapılar 800 TL
  Yığma, kagir yapılar 575 TL
  Diğer yapılar 295 TL

   

  Sigorta primi nasıl tespit edilecek?

  Yapı tarzına göre metrekare bedelinin brüt alan ile çarpılması sonucu, sigortalanacak yer için toplam teminat tutarı belirlenir. Bu tutarın Hazine Müsteşarlığınca deprem ve yapı tarzına göre belirlenmiş olan tarife fiyatı ile çarpılması sonucu bulunan fiyata 10 TL ilave edilerek prim hesaplanır. İstanbul içinde bulunan rizikolar için bu tutar 15 TL olarak uygulanır.

  Örnek: İstanbul Üsküdar’da bulunan brüt 80 m² yüzölçüme sahip betonarme, karkas meskenin teminat tutarı:

  80 m² x 800 TL = 64.000 TL olup prim tutarı ise; 140,8 TL + 15 TL = 155,8 TL'dir. Ancak ödenecek primin asgari tutarı, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre herhangi bir ayırım yapılmaksızın 25 TL'dir.

  Sigorta bedelinde bir sınırlama var mı?

  Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 170.000 TL'dir.

  Örnek : 250 m² brüt yüzölçümü olan betonarme karkas meskenin sigorta bedeli 200.000 TL olup, ancak 170.000 TL üzerinden Zorunlu Deprem Sigortası yapılması mümkündür. Meskenin sahibi ister ise herhangi bir sigorta şirketinden aradaki 30.000 TL fark için İhtiyari Deprem Teminatı alabilir.

  Bu konuda adresinize en yakın Allianz Sigorta acentesini arayabilirsiniz.

  Eşyalar sigorta kapsamında mı?

  Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır. Eşyaların sigortalanması için, yine size en yakın Allianz Sigorta acentesini arayabilirsiniz.

  Sigorta primi nasıl ödenecek?

  Mevzuat gereği sigorta priminin tamamı peşin tahsil edilir. Sigorta primi her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

  Hangi tarihten itibaren Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi yaptırılmalıdır?

  27 Eylül 2000 tarihinden itibaren Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması başlatılmıştır.

  Tapu olmadan Zorunlu Deprem Sigortası yapılıyor mu?

  DASK ile ilgili ön bilgi formunun eksiksiz doldurulması ve sigortalı tarafından imzalanması halinde yapılabiliyor. Ön bilgi formunda tapu bilgileri sorulduğu için tapu fotokopisi gereklidir.

  Poliçe düzenletebilmek için gerekli bilgiler nelerdir?

  Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri (adı, partaj, parsel sayfa no), inşa yılı ve yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüzölçümü (m²) ve mekanın kullanım şekline dair bilgiler gereklidir.

  Bina kaçak yapılmış ve ruhsatı yok ancak vergi beyannamesi verilmiş ise nasıl bir işlem yapılacak?

  27 Aralık 1999'dan sonra inşa edilmiş binalarda inşaat ruhsatı aranmakta olup, bu tarihten önce inşa edilmiş binalar kapsam dahilindedir.

  Ortak kullanım alanları için Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenleniyor mu?

  Sigorta teminatı hariç, tamamen Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır.

  Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmadan konut poliçesi yaptırmak mümkün mü?

  Sigortalının beyanı esas alındığından, DASK bedelini bildirmesi halinde bunun üstü bedel için ihtiyari poliçe düzenlenebilir.

  Bağımsız bölümlerin tamamı zaman içerisinde ayrı ayrı bürolara vb. dönüşmüş ise DASK kapsamında mıdır?

  Bina mesken olarak inşa edilmiş ise, kullanımın daha sonra değişmesi, mesken statüsünü değiştirmez ve bağımsız bölümler DASK'a tabi olmaya devam eder.

  Sigortalının hem DASK poliçesi hem de Allianz Sigorta'da Ev poliçesi var ise, enkaz kaldırma masrafları nasıl karşılanacak? Enflasyon nasıl temin edilecek?

  Enflasyon teminatı Allianz poliçesi teminatı altındadır. DASK'la ilgili enkaz kaldırma masrafları ihtiyari poliçeden temin edilmez. Allianz Sigorta A.Ş.'de, enflasyon endeksli poliçeler isteğe bağlı olarak tanzim edilmektedir. Tüm ev poliçelerinde, 1. ve 12. maddelerde temin edilen tehlikelerin gerçekleşmesi sonucunda, sigortalı bina ve/veya eşyanın zarar görmesi nedeniyle yapılan enkaz kaldırma masrafları sigorta bedelinin %4'ü ile sınırlı olarak poliçe teminatına primsiz dahildir.

  Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmaması halinde ne olacak?

  Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmış ve priminin ödenmiş olduğu belgelenmedikçe bu sigortaya tabi binalarla ilgili tapu tescil işlemleri dahil hiçbir işlem, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmayacaktır.

  Ancak, 29 Kasım 2000 tarihine kadar Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılamamış ancak bu tarihe kadar ihtiyari deprem sigortası yaptırmış olanlardan, tapu tescil işlemlerinde Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi ibrazının, söz konusu ihtiyari poliçelerin bitim tarihine kadar istenmemesi ve bu yerlere ilişkin tapu tescil işlemlerinde söz konusu ihtiyari poliçelerin ibrazı (hangi sigorta şirketine yaptırılmış olursa olsun) yeterli kabul edilmektedir.

  Zorunlu Deprem Sigortası düzenlendiğinde prim peşin mi tahsil edilecek? Makbuz verilecek mi?

  Evet prim peşin tahsil edilecek. Poliçe makbuz niteliğinde olup makbuz düzenlenmesi gerekmemektedir.

  Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi nereden temin edilebilir?

  Poliçe düzenlemeye yetkili sigorta şirketleri ve acentelerinden bu poliçe temin edilebilir. Allianz Sigorta A.Ş., Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlemeye yetkilidir. Adresinize en yakın acentemizden poliçenizin düzenlenmesini talep edebilirsiniz.

  Dikkat: El yazısı ile düzenlenen poliçeler geçersiz olup, poliçe üç nüsha olarak bilgisayarda düzenlenir, poliçe aslı sigortalıya verilir.

  Hasar olduğunda hangi poliçeden ödeme yapılır?

  Sigortalının hem Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi hem de sigorta şirketinden düzenlettirmiş olduğu ihtiyari poliçesi var ise, hasar Zorunlu Sigorta Poliçesi kapsamında ödenir, aşan miktar için ihtiyari poliçe kapsamında ödeme yapılır.

  Hasar ihbarı nereye yapılır?

  Riziko'nun gerçekleştiği öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na veya sigortasını yaptırmış olduğunuz sigorta şirketine, bölge müdürlüklerine, acentelerine hasar ihbarı yapılabilir.   

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.

Isparta Allianz Sigorta Acentesi

 

Adres

İstiklal Mahallesi,
113 Cd. no.58/A ISPARTA

Telefon

0(246) 232 58 18 Tel
0(246) 232 5819 Fax
0(536) 872 22 77 Gsm