Yuvam Dask

Geçersiz Giriş
Lütfen Telefon Numarınızı Başında Sıfır ( 0 ) olmadan yazınız.
Geçersiz Giriş
Lütfen Tc Kimlik Numaranızı 11 Hane Olacak Şekilde Doğru Yazınız.
Geçersiz Giriş
Geçersiz Giriş
Geçersiz Giriş
Lütfen aşağıdaki onay metnini okuyun ve onaylayın...

Allianz Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Onay Metni

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamındakişisel verileriniz, sigorta teklifleri, sigorta poliçeleri ve bireysel emeklilik sözleşmeleri kapsamında Allianz SigortaA.Ş.,Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş., Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.(tamamı “Allianz Grubu”olarak anılacak)tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklandığı çerçevede,sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi,sigortacılık ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuattaöngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesiamaçlarıyla işlenebilecektir.

  • Yukarıdabelirtilen amaçlarla kişisel verileriniz,denetleyici ve düzenleyici makamlar ve ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlarile;mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hissedarlara, sigorta ve bireysel emeklilik aracılarına, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklere, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir.

  • Kişisel verileriniz, Allianz Grubu şirketleri,Bölge Müdürlükleri, Çağrı Merkezi, İnternet Şubesi, dijital kanallar, sigorta ve bireysel emeklilik aracıları ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi birveri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştirakleri, işbirliği yapılan program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.

  • Kanunuyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,Kanun’da sayılan istisnai haller saklı kalmak üzereKanunun7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  • Yukarıda yer alan bilgilendirme kapsamında kişisel verilerinizin Allianz Grubu tarafından işlenmesine açıkça rıza gösteriyorsanız “Kabul ediyorum” seçeneğiniişaretleyiniz.

Isparta Allianz Sigorta Acentesi

 

Adres

İstiklal Mahallesi,
113 Cd. no.58/A ISPARTA

Telefon

0(246) 232 58 18 Tel
0(246) 232 5819 Fax
0(536) 872 22 77 Gsm